Sedan 2017 ger kyrko- och missionshistorieämnet vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet ut en e-bokserie. Böckerna är endast tillgängliga i digital form och är tillgängliga fritt nedladdningsbara genom www.diva-portal.org Direktlänkar till de enskilda volymerna finns här: Uppsala Studies in Church History

Nu har vi gett ut volym 12 i serien: Per Hansson, Befogenhetsprövningar i Svenska kyrkan: Ett spel för galleriet?, 2021, 61 sidor. Den är tillgänglig i fulltext här.

Sammanfattning av studien:

Befogenhetsprövning inom Svenska kyrkan ska enligt kyrkoordningen skydda präster och diakoner från arbetsrättsliga åtgärder från arbetsgivaren som grundar sig på läran, utövandet av vigningstjänsten eller efterlevnaden av vigningslöftena. Sådana ärenden handhas av domkapitlet. Utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv kan befogenhetsprövningen antas vara tänkt som ett skydd för professionen.

I denna studie har 89 ansökningar om befogenhetsprövning för präster under tiden 2001 – 2019 analyserats. Enligt anvisningar från Överklagandenämnden skall domkapitlen ta arbetsgivarnas uppgifter för goda. Det blir därmed i praktiken arbetsgivaren som beslutar om befogenhetsprövningen skall godkännas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s