Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader i utfall av ansökningar mellan män och kvinnor eller mellan kyrkoherdar och komministrar. För kyrkoherdar handlar klagomålen i stor utsträckning om deras ledarskap medan komministrar anses brista i samarbete. Över 66% av alla ansökningar bifalls. Nästan samtliga korrekta ansökningar bifalls. Prästernas yttranden har inte visats påverka domkapitlens beslut, huvudsakligen för att prästerna argumenterar i sak. Endast i undantagsfall argumenterar prästerna för att klagomålen har att göra med deras vigningslöften och efterlevnaden av dem. Vissa ärenden avvisas eller upphävs av domkapitlet. Detta förefaller inte påverka församlingarna, utan de går vidare enligt sin planering. Domkapitlens roll är snarast att legitimera församlingarnas beslut, inte att granska dem. De kan därför sägas vara en tillsynesmyndighet och inte en tillsynsmyndighet.

Om bestämmelsen om befogenhetsprövning skall vara ett verksamt skydd för professionen behöver regelverket ses över.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s