Rederiaktiebolaget Nordstjernan inledde sin reguljära frakt- och passagerartrafik på Brasilien år 1908, fyra år efter det att Argentina började trafikeras. Den lukrativa kaffeexporten från Brasilien var den utan tvekan viktigaste orsaken till att trafiken sattes igång och 1910 fick Nordstjernan ensamrätt på kaffetransporter från Brasilien till de norska och svenska hamnarna. Under den första tiden hade Nordstjernan ingen egen representation i Brasilien, utan firma Luiz Campos med säte i Rio de Janeiro och Santos, fungerade som rederiets generalagent fram till 1920.

I december 1919 tog generalkonsul Axel Ax:son Johnson beslut om att grunda ett brasilianskt platskontor. Kontoret skulle ha sitt säte i den viktiga hamnstaden Santos och Oscar Lundqwist utsågs till platschef. Företaget i Brasilien gavs namnet Johnson Line Agencies – Oscar Lundqwist, även om beteckningen Johnson Line Agencies verkar ha använts i dagligt tal. Vid samma tid grundade generalkonsuln tillsammans med Oscar Lundqwist också ”ett privatbolag för verksamhet i Brasilien”. Detta bolag skulle köpa fastigheter och köpa in, driva och arrendera ut jordegendomar i Brasilien.

I början av år 1920 var Oscar Lundqwist på plats i Brasilien. I ett telegram till generalkonsuln, avsänt från Santos den 18 mars 1920, skriver han att han formellt tagit över agentskapet från Luiz Campos: ”Have established firm Johnson Line Agencies provisionally in own name with capital 20.000 milreis. I am taking over agency 15th March [1920]”. Oscar Lundqwist blev också svensk konsul i Santos.I och med etableringen av ett eget platskontor blev Brasilien en allt viktigare destination för Nordstjernans fartyg. Mot slutet av 1920-talet ankom i medeltal två Johnsonfartyg per månad till de brasilianska hamnarna. Från Sverige fraktades framförallt cement, papper, trämassa och industriprodukter som till exempel separatorer och fotogenkök. Från Brasilien sändes framförallt kaffe och spannmål till de svenska och norska hamnarna.

1939 började Nordstjernan tänka på en ny bolagsform för platskontoret i Brasilien. Två möjligheter fanns. Antingen kunde man bilda en Sociedad por quotas de responsibilidad limitada eller ett Sociedad Anónima (aktiebolag). Det blev det senare. Firman Johnson Line Agencies – Oscar Lundqwist upplöstes och ersattes av ett aktiebolag med namnet Agência Johnson Limitada, som blev formellt registrerat den 30 januari 1940. Av aktiekapitalet i det nya bolaget stod rederiaktiebolaget Nordstjernan för 95 procent och platschefen Oscar Lundqwist för de återstående fem procenten. Enligt bolagsstatuterna skulle företaget ha till uppgift att ”bedriva sjöfartsagentur och därmed sammanhängande rörelser”. Huvudkontoret för Agência Johnson Limitada låg fortfarande i Santos.

1944 slutade Oscar Lundqwist som chef för kontoret i Santos. Han efterträddes av Helge Bobeck, som också övertog Lundqwists post som svensk konsul Santos. 1949 blev Agência Johnson Limitada agenter för International Freighting Corporation, som hade godstrafik mellan från USA och Kanadas östkust till Brasilien. Före andra världskriget hade Johnson också varit brasiliansk agent för det japanska rederiet Yamashita Line och platscheferna var inte bara svenska utan också japanska konsuler i Santos.

Även sedan rederiet inrättat ett eget kontor i Santos var firma Luiz Campos & Cia mellan 1920 och 1948 rederiets underagent i Rio de Janeiro. 1948 öppnade dock Johnson en egen filial i Rio de Janeiro, varvid den lokala verksamheten togs över från Campos. Under 1950-talet öppnades också en filial i São Paulo. I början av 1950-talet hade Johnson sålunda egen representation i tre brasilianska städer: Santos, Rio de Janeiro och São Paulo.

Från och med den 3 mars 1958 blev företaget ett brasilianskt aktiebolag med namnet Agência Maritima Johnson, Sociedad Anónima. Detta bolag övertog den inarbetade rederiverksamheten, men tog också över de landegendomar och fastigheter i Brasilien som tidigare ägts av Axel Ax:son Johnsons privatbolag. Det viktigaste av dessa egendomar var en stor fazenda (jordbruk) som hette Fazenda dos Suecos, som kom att drivas som en del av företaget. Dessutom inköpte man ytterligare en Fazenda – Fazenda Baroneza.

Vid företagsombildningen år 1958 bestod organisationen av huvudkontoret i Santos, samt de två filialerna i Rio de Janeiro respektive São Paulo, med sammanlagt 49 anställda. Santoskontoret med 23 anställda leddes av konsul Helge Bobeck, som också hade ett övergripande ansvar för rederiets verksamhet i Brasilien. Filialen i Rio de Janeiro med 18 anställda leddes av Hubert Melin och det minsta av kontoren, det i São Paulo, med åtta anställda leddes av holländaren Christopher De Groot.

Till filialen i São Paulo knöts en representant för A. Johnson & Co, Karl Lanneborn, som ansvarade för detta bolags kontakter i hela Latinamerika. Filialen i São Paulo hade även en viss agenturverksamhet för andra Johnsonbolag. Bland annat sålde man sättpotatis på den brasilianska marknaden för Växtforskningsinstitutet i Nynäshamn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s